Trình bày hướng chuyển động của các dòng biển trong đại dương thế giới? Nêu ảnh hưởng của các dòng biển đến nhiệt độ, lượng mưa của các vùng bờ tiếp cận với chúng?

Trình bày hướng chuyển động của các dòng biển trong đại dương thế giới? Nêu ảnh hưởng của các dòng biển đến nhiệt độ, lượng mưa của các vùng bờ tiếp cận với chúng?

a. Hướng chuyển động của các dòng biển nóng, lạnh trong đại dương:

Loading...

– Các dòng biển nóng thường chảy từ  các vùng vĩ độ thấp lên các vùng vĩ độ cao.

– Các dòng biển lạnh thường chảy  từ các vùng vĩ độ cao về các vùng vĩ độ thấp.

Loading...

b. Ảnh hưởng của các dòng biển tới khí hậu vùng bờ:

– Các vùng ven biển, nơi có dòng biển nóng chảy qua có nhiệt độ cao hơn và mưa nhiều hơn những nơi có dòng biển lạnh chảy qua.

Đánh giá bài viết

Từ khóa tìm kiếm

  • trình bày hướng chuyển động của các dòng biển nóng và lạnh trong dai duong the gioi neu ảnh hưởng của dòng biển đến nhiệt độ và lượng mưa của các vùng bờ tiep can chúng