Trình bày các bộ phân của hệ thần kinh và thành phần cấu tạo của chúng?

Trình bày các bộ phân của hệ thần kinh và thành phần cấu tạo của chúng?

a. Dựa vào cấu tạo hệ thần kinh gồm:

Loading...

+ Bộ phận trung ương gồm bộ não tương ứng.

+ Bộ phận ngoại biên gồm dây thần kinh và các hạch thần kinh.

+ Dây thần kinh: dây hướng tâm, li tâm, dây pha.

b. Dựa vào chức năng, hệ thần kinh được chia thành:

+ Hệ thần kinh vận động (cơ xương) điều khiển sự hoạt động của cơ vân (là hoạt động có ý thức).

Loading...

+ Hệ thần kinh sinh dưỡng: điều hoà hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản (là hoạt động không có ý thức).

Đánh giá bài viết