Tại sao phải giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa? Kể tên các di sản văn hóa Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới?

Tại sao phải giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa? Kể tên các di sản văn hóa Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới?


Phải giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa vì:

–  Bảo vệ tài sản quý của dân tộc

–  Di sản văn hóa là bằng chứng hùng hồn về lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước

–  Giúp cho các thế hệ con cháu biết đên cội nguồn của đất nước

–  Nuôi dưỡng lòng tự hào và tình yêu quê hương đất nước

–  Góp phần phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

–  Đóng góp vào Kho tàng văn hóa thế giới

–  Bảo vệ môi trường tự nhiên và môi trường sống

Các di sản văn hóa Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới là: Vịnh Hạ Long, Kinh thành Huế, Cồng chiêng Tây Nguyên, Hát Xoan, Thành nhà Hồ,.

Từ khóa tìm kiếm

  • tai sao phai giu gin va bao ve gia tri di san van hoa

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Đoàn kết tương trợ là gì? Ý nghĩa của đoàn kết tương trợ? Tìm ca dao (tục ngữ, danh ngôn) nói về chủ đề: Đoàn kết tương trợ?