So sánh tuyến nội tiết và tyuến ngoại tiết? Tại sao nói tuyến tụy là một tuyến pha?

So sánh tuyến nội tiết và tyuến ngoại tiết? Tại sao nói tuyến tụy là một tuyến pha?

– Giống nhau: Cùng là các tuyến có các tế bào tuyến (tế bào tiết), có khả năng tiết ra các chất tiết của cơ thể để thực hiện một nhiệm vụ nhất định.

– Khác nhau:

Tuyến nội tiết

Loading...

Tuyến ngoại tiếp

– Không có ống dẫn.

– Chất tiết ra được thẳng vào nơi để tới cơ quan đích

– Có ống dẫn

– Đưa các chất tiết tứ tuyến ra ngoài

Tuyến tụy là một tuyến pha vì nó có cả 2 hoạt động ngoại tiết và nội tiết

Loading...
Xem thêm:  So sánh cấu tạo và chức năng của trụ não, não trung gian và tiểu não?