So sánh trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm đạo đức

So sánh trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm đạo đức

Giống: – Làm cho quan hệ giữa người với người tốt đẹp, công bằng, trật tự, kỷ cương. 

Khác:

Loading...

– Trách nhiệm pháp lý:  Bắt buộc thực hiện bằng phương pháp cưỡng chế của Nhà Nước

– Trách nhiệm đạo đức Lương tâm cắn rứt, xã hội lên án, cười chê

Loading...
Xem thêm:  Khái niệm vi phạm pháp luật? Chú ý các loại vi phạm pháp luật. Cho ví dụ từng loại