So sánh trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm đạo đức

So sánh trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm đạo đức

Giống: – Làm cho quan hệ giữa người với người tốt đẹp, công bằng, trật tự, kỷ cương. 

Loading...

Khác:

– Trách nhiệm pháp lý:  Bắt buộc thực hiện bằng phương pháp cưỡng chế của Nhà Nước

– Trách nhiệm đạo đức Lương tâm cắn rứt, xã hội lên án, cười chê

Loading...
So sánh trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm đạo đức
4 (80%) 2 đánh giá

Từ khóa tìm kiếm

  • so sánh sự giống và khác nhau giữa trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm pháp lý
  • so sánh trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm đạo đức
  • so sánh trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm pháp lí