Nêu diễn biến và ý nghĩa lịch sử của trận Bạch Đằng năm 938?

Nêu diễn biến và ý nghĩa lịch sử của trận Bạch Đằng năm 938?

Diễn biến:

– Cuối năm 938, quân Nam Hán do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy kéo vào vùng biển nước ta.Ngô Quyền cho thuyền nhẹ ra đánh nhử quân Nam Hán vào cửa sông Bạch Đằng lúc thủy triều đang lên.Giặc vượt qua trận địa bãi cọc ngầm mà không biết.

Loading...

– Nước triều bắt đầu rút, Ngô Quyền hạ lệnh phản công,Quân Nam Hán chống không nổi phải rút chạy ra biển. Thuyền xô vào cọc nhọn….Hoằng Tháo bị giết tại trận

– Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền kết thúc hoàn toàn thắng lợi.

Ý nghĩa:

– Chiến thắng Bạch Đằng chấm dứt hoàn toàn ách thống trị hơn một nghìn năm của bọn phong kiến phương Bắc.

– Khẳng định nền độc lập lâu dài của Tổ quốc.

Loading...
Xem thêm:  Sau hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập, tổ tiên đã để lại cho chúng ta những gì?