Hãy nêu ý nghĩa của việc bảo vệ di sản văn hóa?

Hãy nêu ý nghĩa của việc bảo vệ di sản văn hóa?


Ý nghĩa của việc bảo vệ di sản văn hóa:

– Nói lên truyền thống của dân tộc.

Thể hiện công đức của tổ tiên và kinh nghiệm của dân tộc.

Đóng góp vào sự nghiệp xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

–  Đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa thế giới.

 

Xem thêm:  Những việc làm của nhà nước, xã hội nhằm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em: