Để bảo vệ Tổ quốc trách nhiệm công dân và học sinh cần làm gì? Liên hệ giới thiệu các hoạt động bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự an ninh ở địa phương.

Để bảo vệ Tổ quốc trách nhiệm công dân và học sinh cần làm gì? Liên hệ giới thiệu các hoạt động bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự an ninh ở địa phương.

Trách nhiệm công dân: Tham gia xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, thực hiện chính sách hậu phương quân đội

Loading...

Trách nhiệm học sinh

Loading...
  • Ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức.
  • Rèn luyện sức khoẻ, luyện tập quân sự.
  • Tích cực tham gia phong trào bảo vệ trật tự an ninh trong trường học và nơi cư trú.
  • Sẵn sàng làm nghĩa vụ quân sự, đồng thời tổ chức vận động người khác thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Đánh giá bài viết